ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ / GDPR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ AΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε. /
INFORMATION ON PERSONAL DATA FROM COMPANY
MANOLIS PALLAS SA

  • Η εταιρία μας μέσω των έμπειρων εργαζομένων της διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέτρο που είναι αυτό αναγκαίο για ενδεχομένη σύναψη εργασιακής σύμβασης ή απόρριψη της αίτησης. Η επεξεργασία γίνεται με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική ζωή και η εταιρία έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά μέσα προς τούτο.
  • Τα δεδομένα που συλλέγουμε κατά την υποβολή της αίτησης σας είναι αυτά που ζητώνται να συμπληρωθούν στην αίτηση, αναγκαία για την εκάστοτε επιλογή των υποψηφίων εργαζομένων.
  • Η εταιρία μας, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει ορίσει υπεύθυνη προστασίας προσωπικών δεδομένων Θαρενού Τσαμπίκα

  • Our company, through its experienced employees, maintains and processes your personal data to the extent necessary for a possible employment contract or rejection of the application. Processing is confidential, it respects your privacy and the company has received the appropriate technical means to do so.
  • The data collected when submitting your application is that required to complete the application and is necessary for the selection of candidates.
  • For the protection of your personal data our company has appointed Data Protection Officer Tharenou Tsampika.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ /
PURPOSE OF PROCESSING

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η εκτίμηση των προσόντων σας από την εταιρία μας, η σωστή επιλογή των εργαζομένων ανάλογα με τις προσωποποιημένες πληροφορίες που δηλώνει τόσο προς συμφέρον του όσο και προς συμφέρον της εταιρίας. Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αλλά παραμένουν στο ηλεκτρονικό σύστημα και αρχείο της εταιρίας μας και
επεξεργάζονται μόνο από εργαζόμενους της εταιρία μας, με την σχετική  αρμοδιότητα.


The purpose of processing your personal data is to enable us to validate your qualifications, to select the appropriate employees according to the personal information that you state, both in your interest and in the interest of the company. Personal data is not passed on to third parties but remains in our company’s electronic system and records and are processed only by our company’s employees with the relevant authority.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ /
TIME PERIOD OF RETAINING PERSONAL DATA

Η εταιρία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα που αναφέρετε στην αίτηση σας για ένα έτος. Μετά το πέρας του έτους, διαγράφονται από το σύστημα και οι αιτήσεις με τα στοιχεία σας καταστρέφονται ολοσχερώς. Το ως άνω χρονικό διάστημα επεξεργασίας κρίνεται αναγκαίο, διότι μπορεί να υπάρξει κενή θέση εργασίας εντός της τουριστικής περιόδου και να επιλεχθείτε. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται και πριν το έτος να ζητήσει είτε τροποποίηση των δεδομένων του είτε τη διαγραφή αυτών. Αυτό μπορεί να γίνει με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην εταιρία μας (info@lindiancollection.gr) ή στην Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων . H εταιρία μας εντός ενός μήνα θα ικανοποιήσει το αίτημα σας και θα λάβετε απάντηση προς τούτο. Επίσης μπορεί να ανακληθεί η συγκατάθεση σας για ηλεκτρονική/ τηλεφωνική ενημέρωση με τον ίδιο τρόπο. Δεν απαιτείται αιτιολογία προς τούτο.


Our company processes the data you refer to in your application for one year. Aſter the end of the year, it is deleted from the system and your application and personal details are destroyed. This time period is deemed necessary to enable us to consider your application for additional available positions that may arise throughout the tourist season. You are entitled to request either a modification of your data or the deletion of the data during this one-year period. This can be done by sending an email to our company (info@lindiancollection.gr) or to the Data Protection Officer. Our company will satisfy your request and you will receive a response to confirm your request has been carried out within one month. Your consent to electronic / telephone updates may also be withdrawn in the same way and we do not require a reason from you as to why your consent is withdrawn.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ /
SECURITY AND CONFIDENTIALITY OF PERSONAL DATA

Η εταιρία διασφαλίζει το απόρρητο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων . Η εταιρία έχει λάβει τα καταλληλά τεχνικά μέτρα ασφαλείας, ήτοι απαγορευμένη διάδοση, ποτέ δεν λαμβάνει χωρά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αρμόδια εποπτική αρχή για τον έλεγχο της συμμόρφωσης μας προς τον ισχύοντα Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η εταιρία μας είναι ελληνική.


The company ensures the confidentiality of the processing of personal data. The company has taken the appropriate technical security measures, i.e. forbidden dissemination, to ensure that your information never receives unauthorised access or any other form of illicit processing. Within Greece, the competent supervisory authority for verifying our compliance with the applicable Privacy Policy is a Personal Data Protection Authority.

ΔΗΛΩΣΗ / STATEMENT

Ενημερώθηκα πλήρως για την προστασία των προσωπικών μου δεδομένων.
Αποδέχομαι τους ως άνω όρους και δίνω τη συγκατάθεση μου στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων. Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις και απάντηση σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση μου μέσω email, τηλεφωνικής κλήσης, viber, messenger.


I was fully informed about the protection of my personal data. I accept the above terms and I give my consent to the processing of my personal data. I wish to receive updates and a response to my submitted application via email, phone call, viber, messenger.